ใบประกาศณียบัตรใบรับรองมาตรฐานระดับ ดี (กรุงเทพมฯเมืองอาหารปลอดภัย)

ประกาศนียบัตรชนะเลิศการบรืการยอดเยียม ประจำปี 2014 (tripadvisor)